ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN GOEDEREN EN DIENSTEN
Versie januari 2020

 

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt voor de volgende termen de navolgende betekenis gebruikt:

Algemene Voorwaarden: deze door de Gebruiker gehanteerde en tussen Partijen van toepassing zijnde algemene inkoopvoorwaarden voor goederen en diensten.

Gebruiker: de Gebruiker van de Algemene Voorwaarden waar de Leverancier zaken mee doet, zijnde Fource Automotive B.V. en/of Rijsbergen Automotive B.V.

Leverancier: degene die op grond van de Overeenkomst goederen of diensten aanbiedt en/of levert aan Gebruiker.

Overeenkomst: de tussen Gebruiker en Leverancier overeengekomen order/opdracht via een Schriftelijke orderbevestiging.

Partijen: de Gebruiker en de Leverancier samen; een Partij is eenieder van hen afzonderlijk.

Schriftelijk: Per brief of e-mail.

 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerteaanvraag van Gebruiker en/of (verzoek tot) leveren van goederen of diensten door een Leverancier aan Gebruiker.
 2. Leverancier wordt geacht de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot later leveringen en overeenkomsten tussen Partijen.
 3. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden kan alleen Schriftelijk en uitdrukkelijk worden overeengekomen. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van Leverancier of derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Gebruiker is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Gebruiker heeft het recht een wijziging van de Algemene Voorwaarden elektronisch aan de Leverancier toe te sturen of deze daar elektronisch van in kennis te stellen met verwijzing naar de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

 

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN EN OFFERTES

 1. Alle door Leverancier gebruikte prijzen of afgegeven aanbiedingen en offertes zijn bindend en onherroepelijk, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Ten aanzien van door de Leverancier uitgebrachte offertes geldt een aanvaardingstermijn voor de Gebruiker van 30 (dertig) dagen na ontvangst daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. De prijzen die door Leverancier worden gebruikt of onderdeel zijn van gedane aanbiedingen en afgesloten Overeenkomsten zijn in Euro’s en inclusief alle bijkomende kosten of heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

ARTIKEL 4 OVEREENKOMST

 1. Orders/opdrachten zijn slechts bindend voor de Gebruiker, indien Schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Gebruiker geaccepteerd. Een (mondelinge) afspraak en/of toezegging door het personeel van Gebruiker, haar vertegenwoordigers of een tussenpersoon bindt haar niet.
 2. Leverancier staat ervoor in dat zij voldoende capaciteit en expertise heeft om de in de opdracht of Overeenkomst omschreven goederen en/of diensten tijdig en naar behoren te leveren.
 3. Door of namens Leverancier verstrekte gegevens over eigenschappen, maten, gewichten en toepassingen alsmede verstrekte tekeningen, afbeeldingen etc. zijn bindend.
 4. De Leverancier zal voor eigen rekening en risico zorgdragen voor alle bij de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken – niet van de Gebruiker afkomstige – materialen en uitrusting (waaronder gereedschappen), tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
 5. De Leverancier is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de gebruikte goederen, materialen en uitrusting en dient deze voor eigen rekening en risico te verzekeren, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
 6. Annulering van de opdracht of Overeenkomst door Leverancier heeft geen juridisch effect anders dan indien Schriftelijk door de Gebruiker bevestigd.
 7. Slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Gebruiker kan de Leverancier de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden of uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of plichten overdragen aan derden.

 

ARTIKEL 5 BETALING

 1. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 30 (dertig) dagen na ontvangst van de factuur door Gebruiker. De betaling wordt geacht te zijn verricht op het moment waarop de bank- of girorekening van Gebruiker wordt gedebiteerd.
 2. Gebruiker heeft het recht om haar betalingsverplichtingen jegens Leverancier op te schorten in het geval en voor zolang de Leverancier in gebreke is in de nakoming van enige verplichting jegens Gebruiker.
 3. Gebruiker heeft het recht om enige aan Leverancier verschuldigde bedragen te verrekenen met enige door Leverancier aan Gebruiker verschuldigde bedragen uit welke overeenkomst of rechtsgrond ook, ongeacht of deze verplichtingen reeds opeisbaar zijn.

 

ARTIKEL 6 LEVERING

 1. Prijzen zijn inclusief transport of levering van de producten of diensten op de door Gebruiker aangegeven locatie van Gebruiker, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Indien Leverancier een termijn voor levering heeft opgegeven of deze is overeengekomen in de Overeenkomst, dan betreft dit een fatale termijn tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij overschrijding van de termijn is Leverancier van rechtswege in verzuim.
 3. Leverancier is niet gerechtigd de zaken of diensten in gedeelten te leveren of in gedeelten te factureren, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Zodra Leverancier kennis draagt van feiten en/of omstandigheden aan de zijde van de Leverancier die realisering van de levering op of binnen de opgegeven termijn onmogelijk maken zal Gebruiker Leverancier hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

 

ARTIKEL 7 ONDERZOEK EN RETOUREN

 1. Gebruiker heeft het recht om het geleverde binnen een redelijke termijn na (af)levering te (doen) onderzoeken om te bezien of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Gebruiker heeft het recht om zichtbare of niet-zichtbare gebreken of tekorten binnen redelijke termijn na levering Schriftelijk aan de Leverancier te melden. In geval van geconstateerde gebreken of tekorten heeft Gebruiker het recht om van de Leverancier te verlangen dat deze, naar vrije keuze van de Gebruiker, de gebreken hersteld dan wel de producten terugneemt onder volledige vergoeding van verschuldigde bedragen en redelijke kosten.

 

ARTIKEL8 GARANTIES, AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

 1. Ten aanzien van geleverde goederen garandeert de Leverancier dat deze beschikken over de kenmerken en de kwaliteit die de Gebruiker in het dagelijks verkeer mag verwachten alsmede aan de algemeen geldende normen en aan de voorschriften die bij of krachtens wet of verdrag gelden met betrekking tot, doch niet uitsluitend, veiligheid, gezondheid en milieu.
 2. Ten aanzien van geleverde diensten garandeert de Leverancier dat deze met de nodige zorgvuldigheid, kennis en expertise worden verleend en dat deze beantwoorden aan wat de Gebruiker redelijkerwijs mocht verwachten op grond van de offerte of Overeenkomst.
 3. De Leverancier vrijwaart de Gebruiker tegen eventuele aanspraken van derden ter zake van door deze derden geleden schade ten gevolge van de uitvoering door de Leverancier van de opdracht dan wel Overeenkomst en het gebruik of toepassing van de geleverde goederen of diensten van de Leverancier.
 4. De Leverancier zal ervoor zorg dragen dat zij vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat en afdoende verzekerd is voor het uitvoeren van de opdracht of Overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de opdracht of Overeenkomst.

 

ARTIKEL 9 OVERMACHT

 1. De Leverancier kan zich jegens de Gebruiker enkel op overmacht beroepen, indien de Leverancier de Gebruiker zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de bewijsstukken, Schriftelijk van het beroep op overmacht in kennis stelt.

 

ARTIKEL 10 OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Indien Leverancier niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor haar uit deze of enig andere met Gebruiker gesloten overeenkomst voortvloeit, alsmede in geval van een faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of overdracht van de onderneming van Leverancier, verkeert Leverancier van rechtswege in verzuim en heeft Gebruiker het recht, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Gebruiker tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn, doch onverminderd de Gebruiker toekomende rechten.
 2. Voorts is Gebruiker bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op Leverancier onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 4. Gebruiker behoudt steeds het recht aanvullende schadevergoeding te vorderen.

 

ARTIKEL 11 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. De Leverancier garandeert jegens de Gebruiker dat geen van de door haar geleverde goederen of diensten inbreuk maakt op enige intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart de Gebruiker voor enige aanspraken van derden of schade van Gebruiker als gevolg daarvan of in verband daarmee.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, verkrijgt de Gebruiker van rechtswege de volledige eigendom van alle informatie en alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle door de Leverancier verleende diensten dan wel onder de opdracht of Overeenkomst in opdracht van de Gebruiker ontwikkelde materialen.
 3. De Leverancier doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten op in het kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte auteursrechtelijke werken.
 4. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, behoudt of verkrijgt de Leverancier geen gebruiksrecht met betrekking tot enig resultaat van de Overeenkomst.
 5. De Gebruiker behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot ieder in het kader van de Overeenkomst aan de Leverancier openbaar gemaakt werk. De Leverancier erkent dit voorbehoud.

 

ARTIKEL 12 PERSOONSGEGEVENS

 1. Iedere Partij zal in het kader van de Overeenkomst te allen tijde in lijn handelen met enige wettelijke verplichtingen in het kader van het verzamelen, delen, verwerken en verwijderen van persoonsgegevens.
 2. Partijen sluiten op eerste verzoek van de Gebruiker een verwerkersovereenkomst af doe voldoet aan de in de wet daartoe gestelde verplichtingen met het oog op enige door de Gebruiker aan de Leverancier te verstrekken gegevens.

 

ARTIKEL 13 HANDELEN IN OVEREENSTEMMING MET WET-EN REGELGEVING

 1. Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden garandeert de Leverancier dat zij in de uitvoering van de Overeenkomst niet in strijd met enige op haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving handelt, waaronder maar niet beperkt tot geldende import- en exportregels en handelsembargo’s.
 2. De Leverancier verklaart dat zij geen gebruik maakt van omkoping, dwang- of kinderarbeid of andere ethisch onaanvaardbare handelspraktijken alsmede enige handelt in strijd met geldende mededingingsrechtelijke wetgeving.
 3. De Leverancier vrijwaart de Gebruiker voor enige boete of schade die verband houdt met enige tekortkoming door de Leverancier onder dit artikel 13.

 

ARTIKEL 14 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 1. Op elke Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen met betrekking tot, of verband houdende met, dan wel voortvloeiend uit de met Gebruiker gesloten Overeenkomsten, tenzij Gebruiker er de voorkeur aan geeft het geschil aan een andere relatief bevoegde rechter te onderwerpen.