ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN FOURCE AUTOMOTIVE
Versie januari 2023

 

ARTIKEL 1 DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt voor de volgende termen de navolgende betekenis gebruikt:
Algemene Voorwaarden: deze door de Gebruiker gehanteerde en tussen Partijen van toepassing zijnde algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (B2B), zoals tevens terug te vinden op de website van de Gebruiker.
Directe Schade: zaakschade als gevolg van aan Gebruiker toerekenbare tekortkomingen aan of in de door haar verkochte en geleverde zaken, waaronder begrepen tekortkomingen in de kwaliteit van de geleverde zaken. Onder directe schade wordt verder uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten die de Opdrachtgever dient te maken om de prestatie aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van de Opdrachtgever wordt ontbonden;
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.
Gebruiker: de Gebruiker van de Algemene Voorwaarden waar de Opdrachtgever zaken mee doet, zijnde Fource Automotive B.V. en/of Rijsbergen Automotive B.V.
Opdrachtgever: degene handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf die zaken van Gebruiker koopt en/of voor wie Gebruiker zaken installeert en/of reparaties of onderhoud aan zaken verricht.
Overeenkomst: de tussen Gebruiker en Opdrachtgever overeengekomen order/opdracht via een Schriftelijke orderbevestiging.
Partijen: de Gebruiker en de Opdrachtgever samen; een Partij is eenieder van hen afzonderlijk.
Schriftelijk: Per brief of e-mail.

 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van de Gebruiker en ieder levering van Gebruiker aan een Opdrachtgever.
2. Opdrachtgever wordt geacht de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere leveringen en overeenkomsten tussen Partijen.
3. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden kan alleen Schriftelijk en uitdrukkelijk worden overeengekomen. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van Opdrachtgever of derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Gebruiker is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Gebruiker heeft het recht een wijziging van de Algemene Voorwaarden elektronisch aan de Opdrachtgever toe te sturen of deze daar elektronisch van in kennis te stellen met verwijzing naar de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

 

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN EN OFFERTES
1. Alle door Gebruiker gepubliceerde prijzen of afgegeven aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. De Gebruiker is niet verplicht tot levering c.q. acceptatie van de order.
2. De prijzen die door Gebruiker worden gepubliceerd of onderdeel zijn van gedane aanbiedingen en afgesloten Overeenkomsten zijn in Euro’s, af magazijn, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers-, verpakkingskosten en montagekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3. Gebruiker kan niet aan gepubliceerde prijzen of een gedane aanbieding worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze, of een onderdeel daarvan, een kennelijk vergissing of beschrijving omvat.
4. Prijzen, aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

ARTIKEL 4 OVEREENKOMST
1. Orders/opdrachten zijn slechts bindend voor de Gebruiker, indien Schriftelijk geaccepteerd. Een (mondelinge) afspraak en/of toezegging door het personeel van Gebruiker, haar vertegenwoordigers of een tussenpersoon bindt haar niet.
2. Gebruiker is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te (laten) controleren en van de Opdrachtgever een vooruitbetaling te verlangen of de zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.
3. Door of namens Gebruiker verstrekte gegevens over eigenschappen, maten, gewichten en toepassingen alsmede verstrekte tekeningen, afbeeldingen etc. zijn slechts ter illustratie en niet bindend.
4. Gebruiker heeft het recht om bij uitvoering van (delen van de) Overeenkomst derden te betrekken, waarvoor de Opdrachtgever door aanvaarding automatisch toestemming verleent.
5. Annulering van de Overeenkomst door Opdrachtgever heeft geen juridisch effect anders dan indien Schriftelijk door de Gebruiker bevestigd.

 

ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST, WIJZIGING
1. Gebruiker zal de Overeenkomst naar beste inzicht in lijn met de op dat moment geldende stand van de techniek uitvoeren. Gebruiker geeft geen garanties op resultaten daarvan, tenzij uitdrukkelijk afgesproken in de Overeenkomst. Gebruiker heeft het recht derden in te schakelen bij de uitvoering daarvan.
2. Indien Opdrachtgever bepaalde informatie dient te verstrekken voor aanvang van de opdracht, gaan de verplichtingen van Gebruiker onder de Overeenkomst pas in na volledige aanlevering daarvan. Eventuele termijnen voor (op)levering worden voor de termijn waarin deze informatie nog niet is geleverd opgeschort.
3. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem in het kader van de opdracht aangeleverde informatie en zal Gebruiker vrijwaren voor enige schade veroorzaakt door aanleveren van onvolledige of onjuiste informatie.
4. Indien na afsluiten van de Overeenkomst blijkt dat voor de behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk of wenselijk is de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen dan overleggen partijen daarover en zal de Overeenkomst overeenkomstig worden aangepast. Daarbij zal worden aangegeven of eventuele overeengekomen vaste prijzen of
levertijden als gevolg van deze wijziging worden aangepast.

 

ARTIKEL 6 VERGOEDINGEN, PRIJS EN KOSTEN
1. Slechts de prijs als opgegeven in de Overeenkomst geldt. Indien geen uitdrukkelijke prijzen zijn overeengekomen dan gelden door de Gebruiker gehanteerde standaardprijzen.
2. Indien Gebruiker met Opdrachtgever een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de Gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Gebruiker mag onder meer prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de Overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan
ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten en verpakkingsmateriaal. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om bij prijsstijgingen in transportkosten, brandstofkosten, elektriciteit en andere kosten die verband houden met het verwerken, transporteren en/of leveren van producten een tijdelijke
toeslag op haar facturen aan de wederpartij door te berekenen. Daarbij zal Gebruiker nooit meer als toeslag bij de Opdrachtgever in rekening brengen dan de kostenstijging aan haar kant en zal deze toeslag weer worden verwijderd als deze kostenstijging teniet is gedaan.
3. Indien geen vaste prijs in de Overeenkomst is opgenomen dan zullen in beginsel gepubliceerde materiaalprijzen en daadwerkelijk gewerkte uren tegen het overeengekomen (of bij gebreke daarvan normale geldende) uurtarief aan Opdrachtgever worden gefactureerd.

 

ARTIKEL 7 BETALING
1. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling bij bestelling plaats te vinden tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien voor betaling door Opdrachtgever een machtiging is afgegeven dan staat Opdrachtgever ervoor in dat de betaling op basis daarvan op enig moment automatisch kan plaatsvinden. In alle andere gevallen
geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. De betaling komt tot stand op het moment waarop de bank- of girorekening van Gebruiker wordt gecrediteerd.
2. Opdrachtgever heeft geen recht op verrekening of opschorting van enige aan Gebruiker verschuldigde bedragen.
3. Indien Opdrachtgever in gebreke is met betaling binnen de door Gebruiker gestelde betalingstermijn dan wel een betaling onder een gegeven machtiging door haar bank wordt geweigerd, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd vanaf het moment dat
Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van algehele voldoening.
4. Bij niet-tijdige betaling zoals bedoeld in lid 3, of niet-nakoming van een van de andere verplichtingen, is Opdrachtgever voorts de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, die door de niet-betaling of nietnakoming zijn veroorzaakt, zijnde 15% van het verschuldigde factuurbedrag met een minimum van €150,00.

 

ARTIKEL 8 LEVERING
1. Levering geschiedt af magazijn van Gebruiker, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders overeengekomen.
2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel hem volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Als Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever, onverminderd het recht van Gebruiker tot behoud van het recht op (aanvullende) schadevergoeding.
3. Indien de zaken worden bezorgd is Gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen in dat geval afzonderlijk worden gefactureerd.
4. De leveringstermijn gaat in zodra en nadat Gebruiker de opdracht heeft aanvaard. Indien Gebruiker gegevens behoeft van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Opdrachtgever deze aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
5. Indien Gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Gebruiker Schriftelijk in gebreke te stellen en Gebruiker een redelijke termijn voor nakoming te stellen.
6. Gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders overeengekomen. Gebruiker is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
7. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de afronding van de daaraan voorafgaande fase Schriftelijk heeft goedgekeurd.
8. Zodra Gebruiker kennis draagt van feiten en/of omstandigheden aan de zijde van Gebruiker die realisering van de levering op of binnen de opgegeven termijn onmogelijk maken zal Gebruiker Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen onder vermelding van de nieuwe termijn.
9. Indien de verhindering van de nakoming ook na de nieuwe termijn door Gebruiker opgegeven termijn aanhoudt, heeft Opdrachtgever het recht om Gebruiker in gebreke te stellen en een fatale termijn te stellen, na verloop van welke termijn, indien de niet-nakoming aanhoudt, Opdrachtgever het recht heeft de Overeenkomst, mits
onverwijld, te ontbinden, zonder dat Gebruiker tot enigerlei schadevergoeding zou zijn gehouden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van de Gebruiker.
10. De zaken zijn bestemd voor eigen gebruik door de Opdrachtgever. Uitvoer, gebruik of doorverkoop van zaken naar landen of gebieden of organisaties/personen die op (inter)nationale (waaronder VN, VS, EU) sanctielijsten staan is uitdrukkelijk niet toegestaan, alsmede militair gebruik daarvan. Indien de Opdrachtgever of diens bestuurders, eigenaren of werknemers onderhevig worden aan sanctiewetgeving of wetenschap of vermoeden heeft van hiervoor omschreven gebruik van zaken dan brengt deze de Gebruiker daar per ommegaande van op de hoogte en staakt de Opdrachtgever dat gebruik of die uitvoer of doorverkoop daarvan direct.

 

ARTIKEL 9 ONDERZOEK EN RECLAMES
1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn daarna te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die
daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. Geringe, in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in de kleuren en maten, leveren geen grond voor reclame op. In geval van een zichtbaar gebrek of tekortkoming onthoudt de Opdrachtgever zich ervan het product te (laten) monteren of gebruiken.
Indien Opdrachtgever daar toch toe overgaat dan kan Gebruiker niet verantwoordelijk worden gehouden voor daaruit ontstane schade. Gebruiker sluit alle aansprakelijkheid als gevolg daarvan uitdrukkelijk uit.
2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering Schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten dienen onmiddellijk na ontdekking maar uiterlijk binnen twee weken na levering te worden gemeld, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens Gebruiker in relatie daartoe vervalt.
3. Opdrachtgever dient gebreken en/of tekortkomingen, die niet direct waarneembaar zijn, bij in ontvangstneming van de zaak en/of het gerepareerde, binnen 48 uur nadat het gebrek of de tekortkoming wordt ontdekt of redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, Schriftelijk bij Gebruiker te melden.
4. Bij gebreke van tijdig klagen, als bedoeld in voorgaande leden, wordt het geleverde geacht door Opdrachtgever in goede en schone staat te zijn ontvangen en zullen alle na beëindiging van de Overeenkomst geconstateerde gebreken en beschadigingen geacht worden door Opdrachtgever veroorzaakt te zijn en zullen reparatiekosten en overige kosten bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

ARTIKEL 10 GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID
1. Ten aanzien van geleverde zaken die door ons van derden worden betrokken en waarvoor een (fabrieks)garantie geldt, zijn alleen de garantiebepalingen van de betreffende derde van toepassing en worden de rechten op garantie door ons aan Opdrachtgever overgedragen. Van iedere eventuele fabrieksgarantie met betrekking tot door ons
(door)geleverde zaken, stellen wij de Opdrachtgever desverlangd op de hoogte. In geen geval zal garantie worden gegeven op batterijen, accu’s en/of slijtage gevoelige onderdelen, banden, gloeilampen, kabels, olie, luchtfilterelementen, bougies, V-snaren, zekeringen, rubbers, koelvloeistof, remblokken, plasticwerk zoals kuipdelen of verkleuringen.
2. Gebruiker verstrekt geen garantie over verkochte en/of geleverde zaken anders dan de (fabrieks)garantie als omschreven onder 1. hiervoor. Gebruiker geeft expliciet geen advies of garantie over de geschiktheid om de verkochte en/of geleverde zaken op een specifiek type of een specifieke auto te monteren of de wijze van montage daarvan.
3. Retourzendingen zonder voorafgaande goedkeuring van Gebruiker, worden geweigerd. Ingeval Gebruiker toestemming heeft verleend, dient de retourzending franco te geschieden. Niet-franco zendingen worden geweigerd. Zaken die door Gebruiker op verzoek van Opdrachtgever zijn gecontroleerd en door Gebruiker in orde zijn bevonden, worden belast met de door Gebruiker werkelijk gemaakte kosten van controle en vervoer met een minimum van 10% van het oorspronkelijke netto factuurbedrag met betrekking tot de aan Gebruiker geretourneerde zaken.
4. Indien Gebruiker aansprakelijk is voor het gebrek of de tekortkoming heeft erkend, heeft Gebruiker het recht naar haar keuze, de zaken te (doen) herstellen of in ruil voor de geleverde zaken nieuwe te leveren. Kosten van montage en demontage komen voor rekening van Opdrachtgever.
5. Garanties vervallen wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, het geleverde is opgeslagen, vervoerd, gemonteerd, verwerkt of anderszins (door derden) behandeld in strijd met voorschriften of gebruiken welke ter zake gelden of wanneer, zonder Schriftelijke toestemming van Gebruiker,
Opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het geleverde of dit hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. Gebruiker staat eveneens niet in voor tekortkomingen die zijn ontstaan doordat de Opdrachtgever aan Gebruiker onjuiste gegevens of ongeschikte
materialen heeft verstrekt bij de opdracht. Gebruiker heeft altijd het recht om door een derde onafhankelijk onderzoek te laten doen naar teruggestuurde onderdelen om te zien of enig gesteld defect onder de garantieregeling valt. Indien de derde vaststelt dat dit niet zo is dan zullen de redelijke kosten in dat verband voor
rekening van Opdrachtgever komen.
6. Indien Gebruiker een garantie verschaft, geldt de garantie als enige algehele schadevergoeding. In alle andere gevallen zal de aansprakelijkheid van de Gebruiker te allen tijde beperkt zijn tot de door Opdrachtgever als gevolg daarvan geleden Directe Schade. Elke andere vordering tot schadevergoeding is uitgesloten, tenzij de schade het
geval is van opzet of bewuste roekeloosheid van Gebruiker. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker en haar werknemers aldus expliciet tegen iedere claim van derden.
7. De aansprakelijkheid van Gebruiker voor Directe Schade zal echter altijd worden beperkt tot het in dat kader daadwerkelijk door de verzekeraar(s) van Gebruiker aan haar uitbetaalde bedrag. Indien de verzekeraar, om wat voor reden dan ook, niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot het betreffende
factuurbedrag.
8. Worden bij de uitvoering van een Overeenkomst door Gebruiker ondergeschikten en/of derden ingeschakeld, dan kunnen deze ondergeschikten en/of derden jegens Opdrachtgever eveneens een beroep doen op het in dit artikel bepaalde, als waren zij zelf Partij bij deze overeenkomst.
9. Enige vordering van de Opdrachtgever jegens de Gebruiker verjaart na verloop van 1 jaar na ontstaan daarvan.

 

ARTIKEL 11 EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle door Gebruiker geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen. Deze zaken mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, gebruikt en/of verbruikt.
2. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Gebruiker zo snel als redelijkerwijs mogelijk, daarvan op de hoogte te stellen.
3. Indien Gebruiker voormelde eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu een onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken te revindiceren.
4. De Opdrachtnemer verplicht zich de onder het voorbehoud vallende zaken afdoende te verzekeren tegen verlies, diefstal en brand- en waterschade. Op eerste verzoek verstrekt de Opdrachtgever de betreffende polis(sen) aan Gebruiker.

 

ARTIKEL 12 OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor haar uit deze of enig andere met Gebruiker gesloten overeenkomst voortvloeit, alsmede in geval van een faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of overdracht van de onderneming van Opdrachtgever, verkeert Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Gebruiker het recht, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Gebruiker tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn.
2. Voorts is Gebruiker bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
4. Gebruiker behoudt steeds het recht (aanvullende) schadevergoeding te vorderen. Voorgaande maatregelen zijn niet-limitatief bedoeld.

 

ARTIKEL 13 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN PERSOONSGEGEVENS
1. De Gebruiker behoudt de volledige eigendom van alle informatie en alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot alle door haar gedane aanbiedingen en verstrekte materialen en geleverde zaken. Niets daaruit mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker.
2. Iedere Partij zal in het kader van de Overeenkomst te allen tijde in lijn handelen met enige wettelijke verplichtingen in het kader van het verzamelen, delen, verwerken en verwijderen van persoonsgegevens.
3. Indien er door de Opdrachtgever aan Gebruiker persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld dan stemt zij in met de beoogde opslag en gebruik daarvan door Gebruiker in overeenstemming met het gebruik van deze persoonsgegevens voor het leveren van de zaken en/of diensten onder de Overeenkomst en/of het verstrekken van
de persoonsgegevens aan derden voor zover in dat kader benodigd.
4. De Opdrachtgever staat er jegens Gebruiker voor in dat zij alle benodigde uitdrukkelijke toestemmingen heeft verkregen van betrokken personen ten aanzien van enige in het kader van de Overeenkomst ter beschikking gestelde persoonsgegevens voor de in dat kader voorziene opslag en gebruik daarvan door of namens Gebruiker.
5. Op verzoek van Opdrachtgever zal Gebruiker de door haar verzochte persoonsgegevens verwijderen van haar servers of anderszins, tenzij op haar een wettelijke bewaarplicht rust. In dat geval zal Gebruiker binnen redelijke termijn voor deze verwijdering zorgdragen.

 

ARTIKEL 14 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
1. Op elke Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen met betrekking tot, of verband houdende met, dan wel voortvloeiend uit de met Gebruiker gesloten Overeenkomsten, tenzij Gebruiker er de voorkeur aan geeft het geschil aan een andere relatief bevoegde rechter te onderwerpen.